Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πρόγραμμα BERST


Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου BERST – Bioeconomy Regional Strategy Toolkit (Εργαλείο Περιφερειακών Στρατηγικών Βιοοικονομίας) το οποίο αφορά στη διάδοση των στρατηγικών της βιοοικονομίας σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης.

Για το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα θα δημιουργήσει και θα παρέχει ένα δίκτυο υποστήριξης, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη έξυπνων στρατηγικών, οι οποίες μαζί με τις στρατηγικές ανάπτυξης κάθε Περιφέρειας θα παρέχουν πρόσθετα εργαλεία για την ενίσχυση της βιοοικονομίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση των σχέσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μέσα στις Περιφέρειες με τέτοιο τρόπο ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να θέσουν ως προτεραιότητα την ανάπτυξη της βιοοικονομίας.
Άλλωστε η εφαρμογή της ευρωπαϊκής βιοοικονομίας πραγματοποιείται μέσω της προώθησης που της δίνουν οι επιχειρήσεις του κλάδου (που κυμαίνονται από τις βιομηχανίες του άνθρακα έως και τις αγροτικές και δασικές επιχειρήσεις) και οι πολιτικές αρχές, συνεπικουρούμενες από τα ερευνητικά κέντρα (Ιδρύματα Έρευνας & Ανάπτυξης).

Οι πολιτικές που υποκινούν και ενθαρρύνουν την βιοοικονομία είναι:
1. η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών καυσίμων και η μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων,
2. η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και
3. η αύξηση της βιομηχανικής ζήτησης για νέες λειτουργικές δυνατότητες που προσφέρονται από βιο-υλικά και βιο-χημικά προϊόντα.
Οι περιφέρειες μπορούν και πρέπει να ενθαρρυνθούν να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές ανάπτυξης.
Οι περιφέρειες μπορούν επίσης να καθοδηγηθούν ώστε να βρουν τρόπους για να υποστηρίξουν, να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν συγκεκριμένες δράσεις προς την κατεύθυνση της βιοοικονομίας μέσω των ήδη υπαρχόντων αλλά και των δυνητικών επιχειρηματιών στο πλαίσιο της βιοοικονομίας.
Όλες οι Περιφέρειες είναι δυνητικά «Βιοπεριφέρειες» και το έργο BERST παρέχει εργαλεία (σύνολα κριτηρίων, καταλόγους τόσο των μέσων και μέτρων όσο και ορθών πρακτικών και μελέτες περιπτώσεων, καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία περιφερειακών προφίλ ώστε να προετοιμαστούν οι Περιφέρειες για τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης) για να βοηθήσει τις περιφέρειες στην μετάβασή τους στην ανάπτυξη μέσω της βιοοικονομίας.
Στόχος του προγράμματος BERST είναι να ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες της βιοοικονομίας και οι στρατηγικές μίας σειράς από διαφορετικές Περιφέρειες της Ευρώπης και ως εκ τούτου να αυξήσει την κατανόηση των δυνατοτήτων και των προκλήσεων που σχετίζονται με την ενίσχυση των βιοοικονομιών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης ένα δίκτυο υποστήριξης, προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη των έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης με βάση την περιφερειακή δυναμικότητα της βιοοικονομίας. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα του έργου θα συνδεθούν με τον Στρατηγικό Σχεδιασμό κάθε περιφέρειας και τη στρατηγική των διαδικασιών ανάπτυξης και ως εκ τούτου θα δώσει πρόσθετα εργαλεία για τις περιφέρειες να ενισχύσουν τις βιοοικονομίες τους.
Αυτό σημαίνει, επίσης, την προώθηση των σχέσεων των ενδιαφερομένων εντός των Βιοπεριφερειών, έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να καθοδηγήσουν τις περιφερειακές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της βιοοικονομίας. Τα αποτελέσματα του έργου – στη μορφή τόσο ενός εργαλείου, όσο και ενός δικτύου των Βιοπεριφερειών –προορίζεται να αναληφθούν από το εν γενέσει Παρατηρητήριο Βιοοικονομίας της ΕΕ.

Αντικείμενο εργασίας
Οι υπηρεσίες διαχείρισης και τεχνικής υποστήριξης έργου έχουν ως εξής:
- διαχειριστική υποστήριξη της ομάδας έργου του προγράμματος του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (καθημερινή (day-to-day) συνεργασία για το συντονισμό και διαχείριση του έργου, επικοινωνία με την επικεφαλή και τους υπόλοιπους εταίρους του έργου για όλες τις δράσεις του,
- συνεργασία στην προετοιμασία των εκθέσεων προόδου του έργου,
- προετοιμασία και εκπροσώπηση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας στις προγραμματισμένες διακρατικές συναντήσεις του έργου,
- συνεργασία στην οργανωτική προετοιμασία της συνάντησης του έργου στη Δυτική Μακεδονία.

Απαιτούμενα Προσόντα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
1. Να είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
2. Να διαθέτουν τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία σε θέματα βιοενέργειας.
3. Να έχουν διαχειριστεί ή να διαχειρίζονται τουλάχιστον τρία (3) έργα με αντικείμενο την βιοενέργεια εκ των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έργο να είναι της κοινοτικής πρωτοβουλίας Seventh Framework Programme for Research and Technological Development (FP7).
4. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής.

Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών
Όσοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, καλούνται να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, Περιοχή Ζ.Ε.Π., 50100 Κοζάνη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες το αργότερο μέχρι τις 12.03.2014 υπόψη κ. Δήμητρας Ασλανίδου τα ακόλουθα:
· αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος,
· αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (από το οποίο να προκύπτει συνολικά η κάλυψη των σημείων 2 και 3 με συνημμένα απλά αντίγραφα των εγγράφων 1 και 4 (και όπου απαιτείται μετάφρασή τους βάσει κανόνων ΑΣΕΠ).
· Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:
i. Η υποχρέωση του αναδόχου για την καθημερινή φυσική παρουσία του στον χώρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
ii. Η εμπειρία που δηλώνεται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθής και υποστηρίζεται από σχετικές συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-καλής εκτέλεσης.


Επιλογή Αναδόχου – Ανακοίνωση Αποτελέσματος
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει μεταξύ των υποψηφίων αναδόχων που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα με βάση τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η ανακοίνωση δε του αποτελέσματος θα
γίνει ηλεκτρονικά.


Ενημέρωση: 07-03-2014 16:37Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα23-04-2021
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  22-12-2020
  Καλές Γιορτές από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή