Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Συνέδρια
Στόχοι
 • Στόχος συνεδρίου
  Το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτιρίων δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις κατασκευές κτιρίων και ως εκ τούτου στον ευρύτερο τομέα των κατασκευών.
  Περισσότερα
  • Ο κατασκευαστικός τομέας στην Ευρώπη συνεισφέρει σημαντικά, τόσο στη διαμόρφωση των κοινωνικών συνθηκών (αγορά εργασίας), όσο και στη διαμόρφωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ενεργειακή και υλική εξάρτηση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κ.α). Αντιπροσωπεύει το 7% της συνολικής αγοράς εργασίας και το 30% της βιομηχανικής και αποτελείται από 3 εκατομμύρια επιχειρήσεις, από τις οποίες το 95% έχει λιγότερους από 20 υπαλλήλους (44 εκ. εργαζόμενοι εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από τον τομέα των κατασκευών). Οι επενδύσεις σε κατασκευές ανέρχονται σε 1,2 τρις € και συνεισφέρουν κατά 10 % στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ.
   Βασική επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η σημαντική μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% μέχρι το 2050, κυρίως μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και της αύξησης του ποσοστού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
   Οι κατασκευές και η λειτουργία των κτιρίων είναι υπεύθυνη για το 42% της ενεργειακής κατανάλωσης, το 35% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, το 30% της κατανάλωσης νερού και το 50% της συνολικής εξόρυξης υλικών πόρων.
   Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τον κατασκευαστικό κλάδο θέτει τρεις προτεραιότητες:
   1. Έξυπνη ανάπτυξη: Διαμόρφωση νέας οικονομίας βασιζόμενη στη γνώση και την καινοτομία
   2. Διατηρήσιμη ανάπτυξη: Προώθηση μιας αποτελεσματικότερης, ανταγωνιστικότερης και φιλικότερης προς το περιβάλλον οικονομίας
   3. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς: Ενίσχυση της απασχόλησης στην οικονομία ώστε να υπάρχει κοινωνική και περιφερειακή συνοχή
   Τα «πράσινα» κτίρια αντιμετωπίζουν τις παραπάνω προκλήσεις και παθογένειες διττά και σε πλήρη εναρμόνιση με την επιδίωξη της Ε.Ε., αφενός καταναλώνοντας τη λιγότερη δυνατή ενέργεια κατά την ανέγερση και τη λειτουργία τους, και αφετέρου χρησιμοποιώντας ενέργεια που παράγεται με τους λιγότερους δυνατούς ρύπους.
   Στόχος λοιπόν του συνεδρίου είναι η εισαγωγή στο θεσμό των πράσινων κτιρίων, παρουσιάζοντας και αναλύοντας συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, μορφές αποθήκευσης ενέργειας, σύγχρονα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, τεχνικές και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, δυνατότητες ενισχύσεων, επιδότησης και δανεισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τέλος την πολιτική που ακολουθούν η ευρωπαϊκή ένωση και το ελληνικό κράτος στα παραπάνω θέματα.
   Λιγότερα

 • Ανάλυση θεματολογίας
  Το συνέδριο αποτελείται από 4 ενότητες που καλύπτουν τους τομείς της παραγωγής ενέργειας στα κτίρια από ανανεώσιμες πηγές, της διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια & δίκτυα, της εξοικονόμησης και της πολιτικής ενέργειας σε κτίρια.
  Η παραπάνω θεματολογία, καλύπτει πλήρως όλες τις διαστάσεις της ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων και παρουσιάζει όλες τις τρέχουσες εξελίξεις και τεχνολογίες σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
  Περισσότερα
  • Παραγωγή ενέργειας στα κτίρια από ανανεώσιμες πηγές

   Η ενότητα θα επικεντρωθεί στις νέες τεχνολογίες και τα νέα συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που μπορούν να εγκατασταθούν στα κτίρια, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν οι σημερινές δυνατότητες και τα κίνητρα για εγκατάστασή τους.
   Θα αναλυθεί η τρέχουσα νομοθεσία για τις κυριότερες τεχνολογίες αυτών, η διείσδυση και η τεχνική επάρκεια των ελληνικών εταιρειών και θα παρουσιαστεί διεξοδικά η τεχνικοοικονομική διάστασή τους. Στην ενότητα θα εκπροσωπηθούν εταιρείες εμπορίας & εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ενέργειας σε κτίρια, όπως εταιρείες φωτοβολταϊκών, ανεμογεννητριών, γεωθερμίας, εκμετάλλευσης βιομάζας, αντλιών θερμότητας, κλπ. Επίσης, θα παρουσιαστούν τρέχοντα ή αναμενόμενα προγράμματα ενίσχυσης επιχειρήσεων για εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας.

   Διαχείριση της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας με σύγχρονα συστήματα

   Η ενότητα αυτή θα αναπτύξει τις σύγχρονες δυνατότητες διαχείρισης κτιρίων & ενέργειας (Building Energy Management Systems – BEMS), τεχνολογίες έξυπνων μετρήσεων (Smart Metering) και πιστοποιούμενα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (ISO 50001).
   Επίσης, θα επισημανθεί η αναγκαιότητα της στοχοθέτησης και επαλήθευσης του σχεδιασμού και της εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων και εγκαταστάσεων (commissioning) και θα παρουσιαστούν τα συστήματα αξιολόγησης της διατηρησιμότητας των κτιρίων και του περιβάλλοντος (LEED, BREEAM), όπως και οι προσπάθειες εναρμόνισης και υιοθέτησής τους από ένα ευρωπαϊκό πρότυπο.
   Τέλος, θα παρουσιαστούν σύγχρονα παραδείγματα εφαρμογής τους σε κτίρια.

   Πρακτικές & προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια

   Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα ενίσχυσης και επιδότησης για την αναβάθμιση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων, θέματα σχετικά με την νομοθεσία για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, λειτουργία και οργάνωση του θεσμού των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ- ESCO) και άλλες εξελίξεις.
   Παράλληλα, η ενότητα αυτή θα περιλαμβάνει σύγχρονες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως είναι τα σύγχρονα μονωτικά υλικά, οι φωτοσωλήνες, τα φυτευμένα δώματα, οι ανακλαστικές βαφές, κ.α.
   Τέλος, θα παρουσιαστεί η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/27 για την ενεργειακή απόδοση και οι επιπτώσεις της στην ελληνική οικονομία, καθώς και η οικονομική διάσταση των επεμβάσεων αυτών σε επενδυτές, μισθωτές και χρήστες.

   Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης & Εθνική Πολιτική για την ενέργεια

   Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την πολιτική ενέργειας και ο οδικός χάρτης για το 2050. Επίσης, θα εξεταστούν οι εθνικές δράσεις για την ενσωμάτωση των οδηγιών της Ε.Ε. για την ενέργεια, η εθνική νομοθεσία σχετικά με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό και οι προβλέψεις του για τα νέα και υφιστάμενα κτίρια. Παράλληλα, θα αποτυπωθεί η σημερινή κατάσταση σχετικά με την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε κτίρια.
   Τέλος, θα αναπτυχθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Κράτους σε θέματα παραγωγής, διαχείρισης & εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
   Λιγότερα

 • Σε ποιους απευθύνεται
  Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό ενδιαφερόμενων ομάδων (stakeholders), οι οποίοι επιθυμούν την πληροφόρησή τους σε θέματα που αφορούν νέες τεχνολογίες και πρακτικές παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Κύρια ομάδα είναι οι σχεδιαστές νέων κατοικιών (κυρίως αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, κ.α.). Η ομάδα αυτή στο μέλλον θα οφείλει να ενσωματώσει σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με υποχρεωτικές διατάξεις που σήμερα έχουν προαιρετικό χαρακτήρα.
  Περισσότερα
  • Ακολουθούν οι κατασκευαστές μηχανικοί, που καλούνται να εφαρμόσουν το σχεδιασμό αυτό, ενώ παράλληλα με αυτούς βρίσκονται οι παραγωγοί και κατασκευαστές των προϊόντων, υλικών και εξοπλισμού.
   Τέλος, σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον σε οικονομικό ή τεχνικό επίπεδο, ενδιαφερόμενες ομάδες είναι οι εφαρμοστές, οι ιδιοκτήτες ακινήτων, οι επενδυτές, οι ενεργειακοί σύμβουλοι, οι χρήστες και διαχειριστές των κτιρίων, οι ερευνητές και οι δημόσιοι λειτουργοί/διευθυντές.
   Λιγότερα

Χορηγοί
Χορηγοί επικοινωνίας:
Με την υποστήριξη:
  Κορυφή
  ShareThis