Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Θέση Επιστηµονικού Συνεργάτη του ∆ήµου Χαλανδρίου σε θέµατα Πολεοδοµίας, χωροταξίας και περιβαλλοντικής πολιτικής


ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκήρυξε την πλήρωση µιας (1) θέσης Επιστηµονικού Συνεργάτη του ∆ήµου σε θέµατα Πολεοδοµίας, χωροταξίας και περιβαλλοντικής πολιτικής.
Οι ενδιαφερόµενοι/ες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α)Τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/07)
Β) Πτυχίο Α Ε Ι της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Γ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
∆)Καλή γνώση δύο (2) ξένων γλωσσών
Ε) Γνώση χειρισµού Η/Υ
ΣΤ) Εµπειρία σχετικά µε το αντικείµενο της απασχόλησης.
Ζ) Μελέτη πάνω σε θέµατα πολεοδοµίας και χωροταξίας
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν µε την αίτησή τους:
Α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 µε την οποία να δηλώνουν ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκοµίσουν όλα τα προβλεπόµενα από την παρ.  3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισµού.
Β) Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας
Γ) Επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων σπουδών
∆) Βιογραφικό σηµείωµα
Η πλήρωση της ανωτέρω θέσης θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Η κατάθεση των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων θα γίνεται στο κτίριο του ∆ήµου Χαλανδρίου (Αγ. Γεωργίου 30 και Αριστείδου – 2ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και εντός (2) ηµερών από την δηµοσίευση της παρούσης, δηλαδή Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014.


Ενημέρωση: 07-09-2014 18:44Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα17-12-2019
  Χρόνια Πολλά από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Επιστήμης των Κτηρίων

  17-04-2019
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή