Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Θέσεις εργασίας
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BUILD SEE


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητοι επαγγελματίες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη σύναψη σύμβασης έργου με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions», με το ακρωνύμιο ECO BUILD, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «south east Europe » το οποίο υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.

Η E.A.T.A. Α.Ε. συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BUILD SEE, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE, το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο περιφερειακής, πολιτικής και εδαφικής συνεργασίας, που προωθεί την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό σε μια γεωγραφική περιοχή, όπως η Νοτιοανατολική Ευρώπη, περίπλοκη και πολυποίκιλη.
Το έργο BUILD SEE υλοποιείται την περίοδο: 01/2013 - 01/2015. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση του χάσματος μεταξύ των ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της πρακτικής εφαρμογή τους στον τομέα της αειφόρου κατοικίας και της ανάπτυξης κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης.
Άξονας προτεραιότητας : Ανάπτυξη Διεθνών Συνεργειών Περιοχή παρέμβασης : Αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις μητροπολιτικές περιοχές και τα περιφερειακά οικιστικά συστήματα Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στην οικιστική ανάπτυξη και την αειφορία. Θα δώσει εφόδια και εργαλεία στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις, καθώς και στους πολίτες να ενημερωθούν για πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.
Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι, προσπαθεί να προσεγγίσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο για αειφόρο ανάπτυξη και ένα ποιοτικό μοντέλο διακυβέρνησης για κατανομή των ευθυνών και διαδικασιών για ένα νέο πολεοδομικό σχεδιασμό.
Το έργο προωθεί την συνέργια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και αναπτύσσει οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα, δίνοντας λύσεις σε θέματα αειφορίας, ενεργειακών κτιρίων καθώς και αειφόρου κατοικίας.
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού μια από τις βασικές του δράσεις είναι να δημιουργηθούν 3 ομάδες εργασίας ως εξής:
Ομάδας Εργασίας 1 : Δημόσια θέματα αειφορίας σχετικά με τον νόμο και τις διαδικασίες
Ομάδα εργασίας 2 : Κοινωνικά θέματα αειφορίας σχετιζόμενα με την συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνικής συνοχής
Ομάδα εργασίας 3 : Καινοτόμα πολεοδομικά θέματα που συνδέονται με την τεχνολογία και τις νέες οικιστικές μεθόδους
Οι ομάδες αυτές θα διεξάγουν συναντήσεις με σκοπό να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα για τις 3 προαναφερθείσες θεματικές, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση αναφοράς. Ο Εξωτερικός Συνεργάτης (ελεύθερος επαγγελματίας) θα αναλάβει τη συγγραφή της εν λόγω έκθεσης αναφοράς των 3 εθνικών ομάδων εργασίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Πιο συγκεκριμένα, ο Εξωτερικός Συνεργάτης οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόοδο υλοποίησης του έργου των ως άνω 3 ομάδων εργασίας και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Υποχρεούται επίσης να συνεργάζεται με το προσωπικό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., προκειμένου να συζητούνται προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν.
Παραδοτέο: Δημιουργία μιας έκθεσης αναφοράς (40 σελίδων) με τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις των συναντήσεων των τριών εθνικών ομάδων εργασίας, που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου. Η έκθεση αναφοράς θα βασιστεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συναντήσεων, τα οποία θα δοθούν σε ηλεκτρονική και συμβατική μορφή σε αυτόν που θα αναλάβει το έργο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το διάστημα υλοποίησης του έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως τις 30/6/2014. Η εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης του Εξωτερικού Συνεργάτη που θα επιλεγεί υπολογίζεται σε 4 ανθρωπομήνες. Τόπος εκτέλεσης του έργου του Εξωτερικού Συνεργάτη είναι η Αθήνα και ειδικότερα τόσο τα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 7 όσο και η έδρα του.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000,00€), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., μείον των νόμιμων κρατήσεων. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό κατά 75 % από το South East Europe και κατά 25% από εθνικούς πόρους ως φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του ως άνω έργου.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Απαραίτητα Προσόντα
Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα
Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν συνάφεια για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, όπως προκύπτουν από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου υποψηφιότητας.
Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο από το απαραίτητο. Γνώση επίσης δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί.
Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από 5 Μαρτίου 2014 έως και 20 Μαρτίου 2014 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.


Ενημέρωση: 07-03-2014 17:50Επιστροφή
  Ελληνικός Πράσινος Οδηγός  Εκδηλώσεις03-02-2017
  Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσαλονίκη

  11-01-2017
  Εκδήλωση του ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες Φωτισμού

  Όλες οι Εκδηλώσεις


  Νέα17-12-2019
  Χρόνια Πολλά από τo Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Επιστήμης των Κτηρίων

  17-04-2019
  Καλό Πάσχα από το Ελληνικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Επιστήμης των Κτηρίων

  Περισσότερα Νέα


  Θέσεις εργασίας11-07-2018
  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έως 5 μηχανικών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Προθεσμία μέχρι 17/7/2018

  26-02-2017
  Μηχανικοί στην Αλουμίνιο της Ελλάδος

  Περισσότερες Θέσεις εργασίας

  Κορυφή